جایگاه مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان

مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان به منظور کمک به فرایند تحصیل طلاب در جهت ارتقاء کیفیت زندگی طلاب و خانواده های محترم ایشان از طریق آموزش و ارائه خدمات مشاوره ای حضوری و افزایش آگاهی و در نتیجه کاهش هزینه های مادی و معنوی آنها و همچنین به منظور پیشگیری و تقلیل معضلات خانوادگی در بین طلاب جوان و خانواده های محترم ایشان و تجهیز ایشان با مهارت های تحصیلی ، تربیتی و خانوادگی  و آشنایی با مسائل روز در سال ۸۲ تاسیس و راه اندازی گردید. که در راستای نیل به اهداف معین شده از سال ۱۳۹۳ با شعار « مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان ، پشتیبان مطمئن طلاب » گام های موثری را برداشته است.

ماموریت

مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان متولی امر مشاوره ، آموزش ، توانمند سازی و آشنایی طلاب جوان و خانواده های محترم ایشان در سطح حوزه های علمیه و مراکز وابسته می باشد.

چشم انداز

رهبر و پیشتاز در ارائه خدمات مشاوره ای اسلامی و تحول و توسعه ی پایدار در امر پرورش مربی مهارت های زندگی در سطح طلاب و روحانیون محترم در حوزه های علمیه کشور

ارزش ها
  1. حفظ حقوق و کرامت انسانی و عدالت اجتماعی
  2. گام برداشتن در مسیر آرمان های شهدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری
  3. بالا بردن سطح آگاهی طلاب و روحانیون
  4. توجه به حقوق کلیه مراجعان و  فراگیران محترم و پایبندی به اخلاق حرفه ایی
  5. شفافیت در اطلاع رسانی ، ارائه خدمات و آموزش
  6. توجه به مدارس شهرستان ها
  7. بهبود کیفیت زندگی تحصیلی و خانوادگی طلاب محترم و خانواده های ایشان
  8. ارتقاء بهداشت روان و جسم در حیطه های فردی و اجتماعی
  9. تامین بخشی از نیروهای متخصص در امر مشاوره و به کار گیری آنها در مدارس علمیه
  10. فعال سازی هسته های مشاوره جهت استفاده از خدمات مشاوره طلاب در کلیه مدارس علمیه
فهرست